News post

Suomalaisesta osakeyhtiöstä ja sen perustamisesta

17.05.2017

Osakeyhtiöstä säännellään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiössä omistajia voi olla yksi tai useampia. Keskeistä on yhtiön ja sen osakkeenomistajien varallisuuden erillisyys. Osakkeenomistajan vastuu taloudellisista sitoumuksista rajoittuu yhtiön osakepääoman määrään.

Suomessa on kaksi osakeyhtiömuotoa: julkinen ja yksityinen osakeyhtiö. Niiden keskeisenä erona on, ettei yksityisen osakeyhtiön arvopapereita saa ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Tämän lisäksi erona on osakepääoman suuruus yritystä perustettaessa; yksityisen osakeyhtiön osake-pääoman on oltava vähintään 2 500 euroa, kun taas julkisella osakeyhtiöllä se on vähintään 80 000 euroa.

Osakeyhtiön keskeisimmät toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylin päätösvalta osakeyhtiössä kuuluu osakkeenomistajien muodostamalle yhtiökokoukselle. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Osakeyhtiön perustamisessaon neljä vaihetta. Ne ovat perustamissopimuksen laatiminen ja allekir-joittaminen, osakkeiden merkitseminen, osakkeiden maksaminen ja yhtiön ilmoittaminen rekisteröi-täväksi kaupparekisteriin sekä yhtiön rekisteröinti.

Perustamissopimuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

  1. sopimuksen päivämäärä
  2. kaikki osakkeen omistajat ja heidän merkitsemät osakkeet
  3. osakkeesta maksettava määrä eli merkintähinta
  4. osakkeen maksuaika
  5. yhtiön hallituksen jäsenet, ja
  6. yhtiön tilintarkastajat.

Osakkeenomistajien tulee allekirjoittaa perustamissopimus. Lisäksi siihen tulee joko sisällyttää tai erikseen liittää yhtiöjärjestys, joka sääntelee yhtiön toimintaa. Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjes-tyksessä varsin laajasti määrätä yrityksen toiminnasta.

Osakeyhtiö on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaup-parekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Ilman rekiste-röintiä yhtiön perustaminen raukeaa. Lisäksi on tärkeää huomioida, että ennen rekisteröintiä ei ole mahdollista tehdä sitoumuksia yrityksen lukuun. Rekisteröimishetkellä osakepääoman on oltava täysin maksettu perustettavan yhtiön lukuun avatulle pankkitilille.

Suomessa osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esi-merkiksi jo olemassa oleva yritys. Perustajan ei tarvitse olla suomalainen, mutta vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä mahdollisista varajäsenistä on oltava pysyvä asuin-paikka Euroopan talousalueella. Viro kuuluu Euroopan talousalueeseen. Suomeen perustettavan osakeyhtiön kotipaikkana on aina oltava Suomessa oleva kunta.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy neuvoo ja avustaa kaikissa yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa.