News post

Kuidas Eesti tehtud kohtulahendit Soomes täita

04.08.2016

Viimasel ajal on võlausaldajal järjest enam olnud vaja täita Eestis tehtud kohtulahendit Soomes. Seda näiteks põhjusel, et võlgnik on asunud kohtumenetluse kestel või selle järgselt Soome elama. Eestis tsiviilnõuetes (sh elatise nõuetes) jõustunud kohtulahendi Soomes täitmiseks on üldjoontes kaks võimalust. Vaidlustamata nõudeid on võimalik täita läbi Euroopa täitekorralduse, ülejäänud nõudeid aga kohtulahendi tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetluse vahendusel.

Euroopa täitekorraldus annab võlausaldajale võimaluse vaidlustamata nõuete puhul täita Eestis teatud tsiviilnõuetes tehtud kohtulahendeid ilma täiendava kohtumenetluseta Soomes. Tsiviilnõudeks saab olla nii tsiviilasjas kui kriminaalasjas võlausaldaja või kannatanu kasuks välja mõistetud rahasumma nõue. Seejuures peab Eesti kohtulahend olema tehtud pärast 21.01.2005. Nõue on eelkõige vaidlustamata siis, kui Eesti menetlustingimusi järgides on võlgnik hagi õigeksvõtnud või ei ole nõudele menetluses vastuväidet esitanud. Seega saab Euroopa täitekorraldusena kinnitada näiteks hagi õigeksvõtul põhinevat otsust, tagaseljaotsust, maksekäsku, kohtulikku kompromissi ning teatud juhul menetluskulu kindlaksmääramise lahendit. Kui võlgnikuks on tarbija, saab tema kahjuks Eestis tehtud kohtulahendit kinnitada Euroopa täitekorraldusena üksnes juhtudel, kui lahendi tegemise ajal oli tema alaliseks elukohaks Eesti või see põhineb hagi õigeksvõtul või kohtulikul kompromissil. Euroopa täitekorralduse määrus sätestab ka järgimisele kuuluvad menetluse miinimumnõuded, mille rikkumisel ei saa lahendit Euroopa täitekorraldusena kinnitada.

Eestis täitmisele pööratava kohtulahendi Soomes täitmiseks Euroopa täitekorralduse vahendusel, peab võlausaldaja esmalt esitama avalduse lahendi teinud Eesti kohtule Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamiseks. 01.07.2012 jõustunud määrade kohaselt tuleb antud avalduselt tasuda riigilõiv 25 eurot, avalduse esitamisel elektrooniliselt veebilehe www.e-toimik.ee kaudu 10 eurot. Seejärel Eesti kohus kontrollib kohtulahendi Euroopa täitekorraldusena kinnitamise kõiki nõudeid ning nende täitmisel väljastab Euroopa täitekorralduse tõendi.

Kohtulahendile väljastatud Euroopa täitekorralduse tõendi alusel saab võlausaldaja esitada lahendi täitmiseks avalduse Soome kohtutäiturile. Vormikohane täitmisavaldus tuleb esitada võlgniku teadaoleva elu-,  tegutsemis- või vara asukoha järgsele Soome kohtutäiturile. Avaldusele lisatakse vastav kohtulahend ja sellele väljastatud Euroopa täitekorralduse tõend ning vajadusel ka võlgnevuse arvestus. Lisada tuleks ka nende dokumentide tõlked. Vajadusel võib Soome kohtutäitur täiendavalt nõuda talle esitatud dokumentide kinnitamist notari või vandetõlgi poolt.

Kohtulahendi tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise menetlus võimaldab võlausaldajal nõuda Eestis tehtud kohtulahendi täitmist Soomes juhul, kui puudub alus Eestis täitmisele pööratavale lahendile Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamiseks. Sellisel juhul peaks võlausaldaja esmalt esitama avalduse lahendi teinud Eesti kohtule vastava lahendi kohta tunnistuse väljastamiseks. Sellelt avalduselt tuleb 01.07.2012 jõustunud määrade kohaselt tasuda riigilõiv 50 eurot, avalduse esitamisel elektrooniliselt veebilehe www.e-toimik.ee kaudu 25 eurot.

Seejärel saab võlausaldaja esitada Soome kohtule taotluse Eesti kohtulahendi Soomes tunnustamiseks ja täidetavaks tunnistamiseks. Soome kohtule esitatavale taotlusele lisatakse Eesti kohtulahend koos selle tõlke, Eesti kohtu poolt väljastatud vastava tunnistuse ning vajadusel ka võlgnevuse arvestusega. Kui taotluse kohustuslikud vorminõuded on täidetud, teeb Soome kohus võlausaldaja kasuks täitmismääruse. Võlgnikul on õigus seda täitmismäärust vaidlustada ühe kuu jooksul alates selle talle teatavaks tegemisest.

Soome kohtu poolt tehtud jõustunud täitmismääruse alusel saab võlausaldaja esitada võlgniku eeldatava elu-, tegutsemis- või vara asukoha järgsele Soome kohtutäiturile Eestis tehtud kohtulahendi täitmiseks vormikohase täitmisavalduse. Kohtutäiturile esitatavale avaldusele lisatakse jõustunud Soome täitmismäärus, Eestis tehtud kohtulahend ja selle tõlge ning vajadusel ka võlgnevuse arvestus. Vajadusel võib Soome kohtutäitur täiendavalt nõuda talle esitatud dokumentide kinnitamist notari või vandetõlgi poolt.