Tagasi

Practice areas

Äriõigus

Osutame õigusteenust äriühingute asutamisel, ümberkujundamisel, ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel, samuti filiaalide ja tütarettevõtjate asutamisel, ettevõtete ning äriühingute ülevõtmistel ja osaluste võõrandamisel (M&A). Lisaks eeltoodule nõustame kliente ka nende igapäevase majandus- ja äritegevuse raames tõusetuvates küsimustes.

Pakume äriõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • nõustamine äriühingute, filiaalide ja tütarettevõtjate asutamisel
 • nõustamine jagunemise, ümberkujundamise ja likvideerimise küsimustes
 • nõustamine juhtimisorganite tegevuse korraldamisel
 • esindamine pankrotimenetluses
 • juriidilise auditi (legal due diligence) läbiviimine
Kirjuta meile

Ehitus- ja kinnisasjaõigus

Ehitus- ja kinnisasjaõiguse alal nõustame kliente kinnisvaratehingute tegemisel, üld- ja detailplaneeringutega seotud küsimustes, samuti erinevate lepingute sõlmimisel tellija, projekteerija, arhitekti, kinnisvaraarendaja, ehitusjärelevalve teostaja, ehitaja ja/või teiste töövõtjate vahel. Vastavalt vajadusele esindame kliente asjaajamisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes, samuti kohtus ja vahekohtutes.

Pakume ehitus- ja kinnisasjaõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel haldusorganite ja füüsiliste isikutega
 • kinnisvaratehingute ettevalmistamine ja töövõtulepingute projektide koostamine
 • nõustamine kooskõlastuste ja lubade taotlemisel
 • esindamine riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning kohtus
Kirjuta meile

Intellektuaalse omandi õigus

Intellektuaalse omandi oskuslik kaitse on lahutamatult seotud ettevõtja konkurentsivõimega kaasaegses majanduselus. Selles valdkonnas oleme muuhulgas esindanud ning nõustanud kliente nii kaubamärkide kui ka kasulike mudelitega seonduvates asjades, samuti ärinime vaidlustes.

Pakume intellektuaalse omandi õiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • nõustamine autoriõiguse ja tööstusomandi kaitse alastes küsimustes
 • litsentsi- jm kasutuslepingute projektide koostamine
 • esindamine läbirääkimistel ja vaidlustes autorikaitse organisatsioonidega
 • esindamine autorikaitse järelevalveasutuste ees ja kohtutes
Kirjuta meile

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Esindame kliente nii kohtueelses kui ka kohtu- ja vahekohtumenetluses. Kohtumenetluses esindame kliente peamiselt tsiviil- ja haldusasjades. Lisaks klientide esindamisele kohtu- ja vahekohtumenetluses, on vandeadvokaat Toomas Keevallik alates 2002.a tegutsenud arbiterina Riias asuvas Balti Rahvusvahelises Arbitraažikohtus.

Kirjuta meile

Lepinguõigus

Laialdased õigusalased teadmised ning kogemused võimaldavad meil abistada kliente erinevate lepingute koostamisel. Samuti nõustame ja esindame kliente lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu täitmisest tulenevate nõuete esitamisel ja vaidluste lahendamisel. Kliendi soovil koostame tema huvidest lähtuvalt õiguslikke hinnanguid ja analüüse.

Pakume lepinguõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel
 • lepingute projektide koostamine
 • lepingute analüüsimine ja õigusarvamuste koostamine
 • lepingute täitmisest tulenevate pretensioonide ja nõuete koostamine
Kirjuta meile

Maksuõigus

Maksustrateegiate väljatöötamine ja maksude planeerimine on efektiivse äri- ja majandustegevuse lahutamatu osa. Klientide huvide igakülgse kaitse tagamisel teeme maksuõiguse alal efektiivselt koostööd erinevate maksunõustajate, audiitorite ja raamatupidamisteenuste osutajatega. Samuti hõlmab meie poolt pakutav õigusteenus klientide esindamist maksumenetluses ning maksuasjade lahendamisel kohtutes.

Pakume maksuõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • konsultatsioonide osutamine maksualaste õigusaktide täitmise osas
 • audiitor- ja raamatupidamisteenuste lepingute projektide koostamine
 • esindamine maksumenetluses
 • esindamine kohtus
Kirjuta meile

Telekommunikatsiooni- ja IT-õigus

Õigusalased teadmised ning kogemused mitmete telekommunikatsiooni- ja IT-ala ettevõtjate nõustamisel võimaldavad meil osutada klientidele professionaalset õigusabi ka selles valdkonnas.

Pakume telekommunikatsiooni- ja IT-õiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • litsentsilepingute ning hanke- ja allhankelepingute projektide koostamine
 • nõustamine isikuandmete töötlemise ning andmeturbega seonduvates küsimustes
Kirjuta meile

Tööõigus

Meil on laialdased teadmised ja kogemused töölepingute ja teiste tööõigusalaste dokumentide koostamisel, samuti töövaidluste lahendamisel kohtus ja töövaidluskomisjonis.

Pakume tööõiguse alal muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • esindamine töölepingu sõlmimisega seotud läbirääkimistel
 • töölepingute projektide koostamine
 • töökorralduse reeglite, ametijuhendite, käskkirjade jms ettevõttesiseste dokumentide projektide koostamine
 • esindamine töövaidluste lahendamisel
Kirjuta meile